HomeVoorwaarden
Gebruiksvoorwaarden My Export Network E-mailadres
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van My Export Network van Fenedex en haar onderdelen door bezoekers. Het gebruik van My Export Network betekent dat u als gebruiker met deze voorwaarden instemt.


Toegang

Toegang tot My Export Network is voorbehouden aan werknemers van aangesloten leden van Fenedex. Voor de toegang tot My Export Network is geen vergoeding verschuldigd.
Het is niet toegestaan om werknemers van niet aangesloten leden toegang te verschaffen tot My Export Network.

Gebruik

Gebruikers dienen zich op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is gebruikers niet toegestaan My Export Network te gebruiken voor doeleinden die in welke vorm dan ook in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke bepalingen of de goede zeden.
De inhoud van My Export Network is alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de doelstellingen van Fenedex.
Meer in het bijzonders zijn de volgende handelingen/gedragingen niet toegestaan:
 • het openbaar maken of verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
 • het openbaar maken of verspreiden van uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard;
 • het lastigvallen of intimideren van andere gebruikers;
 • inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
 • het breken, verwijderen of omzeilen van de beveiliging van My Export Network;
 • het openbaar maken, verspreiden van of verwijzen naar welke vorm van reclame dan ook, anders dan op de persoonlijke profielpagina of de profielpagina van de organisatie waar de gebruiker werkzaam is.
 • spamming.

Bij inbreuk op de gebruiksvoorwaarden staat het Fenedex vrij om gebruikers en/of leden, tijdelijk dan wel permanent de toegang tot My Export Network te ontzeggen.
Inbreuken, uitingen, berichten of teksten  in strijd met de gebruiksvoorwaarden kunnen naar het vrije oordeel van Fenedex direct van My Export Network worden aangepast of verwijderd.

Informatie op de site

Fenedex is niet verantwoordelijk voor berichten, reacties en uitingen van de gebruikers van My Export Network. Fenedex voert vooraf geen controle hierop uit.

Privacy

Persoonsgegevens
Voor het functioneren van My Export Network zullen alleen de noodzakelijke gegevens worden verwerkt. Persoonsgegevens en informatie van gebruikers zullen:
 • nooit aan derden worden verstrekt;
 • nooit voor commerciële doelen worden gebruikt;
 • niet langer dan noodzakelijk worden opgeslagen dan voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of verwerkt.

Persoonlijke informatie

Bij het aanmaken en aanvullen van je profiel vraagt My Export Network om persoonlijke informatie. Gebruikers bepalen zelf hoeveel informatie ze willen vrijgeven en dragen hier zelf de verantwoordelijkheid voor. De informatie in het profiel is te allen tijde aan te passen of te verwijderen.

Cookies

My Export Network kan in sommige gevallen gebruikmaken van cookies. Met een cookie worden enkele gegevens van een bezoekende gebruiker opgeslagen en bij een volgend bezoek weer uitgelezen om de gebruikservaring te verbeteren.
De informatie zal nooit worden gekoppeld aan de gegevens van individuele gebruikers of aan derden worden verstrekt.

Statistieken

Fenedex verzamelt statistische informatie over het gebruik van My Export Network, waaronder het IP-adres en browser van de computer van gebruikers. De informatie wordt enkel gebruikt om My Export Network beter aan te passen en af te stemmen op de bezoekers.

Aansprakelijkheid

Fenedex besteedt de uiterste zorg aan My Export Network maar kan de correctheid, volledigheid en actualiteit niet garanderen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Verder aanvaardt Fenedex geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie of voor schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.

Intellectueel eigendom

Fenedex behoudt zich al haar rechten voor op het gebied van intellectueel eigendom in verband met My Export Network.
Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fenedex onderdelen en materiaal dat zich op het domein van My Export Network bevindt elektronisch of anderszins te kopiëren.
Indien My Export Network informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal My Export Network er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen.

 
 • Contact

  Signaalrood 60
  2718 SG Zoetermeer (Wijk18)

  Tel: +31 (0)79 346 73 46

  Routebeschrijving